lono_new_fundacja_smoll_bez_tla+www kopia (1334 kB)

BIEG Z FLAGĄ

Bieg z Flagą z okazji dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Drugiego maja br. na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa, odbędzie sie bieg na przewidywalnym dystansie 3,5 km.
Celem naszym i uczestników jest pokonanie całego dystansu w dowolnym tempie, w szczególności całymi rodzinami, z przyjaciółmi, itp..
Dla pierwszych 228 osób / "przedstawicieli rodzin", którzy ukończą bieg, mamy Flagę Narodową. Poza tym będą nagrody (m.in.: dla najstarszego i najmłodszego uczestnika) oraz grochówka.
Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz biegać, czy jesteś doświadczonym biegaczem.
Czekamy na wszystkich! Karczma Borowa (Leszno) --- Polana 3 Dębów
U nas można biegać z wózkiem, albo ze swoim czworonożnym przyjacielem.

Informacje RODO, regulamin , oświadczenia dostępne będą na stronie internetowej: www.fzcj.pl/biegzflaga.hmtl
Organizatorem inicjatywy jest nasza Fundacja Życie Cudem Jest o/Leszno.
Natomiast projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Leszna.

Aby wziąć udział w biegu należy zarejestrować się na stronie na facebook'u':
rejestracja na BIEG Z FLAGĄ

Następnie wydrukować kod/potwierdzenie uczestnika i przyjść z nim na bieg. To wszystko.

Zapraszamy
Beata i Krzysiek


biegzflaga_fzcj_plakat
YT_blue2 (2 kB)
Festiwal Aktywności Lokalnej - WWW.FZCJ.pl - FAL (wersja długa)POZOSTALE INFORMACJE

Adres Siedziby
Fundacja "Życie Cudem Jest"
Piaski 2a
63-910 Miejska Górka
         Adres do korespondencji
Fundacja "Życie Cudem Jest"
Oddział Leszno
ul. St. Grochowiaka 6
64-100 Leszno
                 
Konto Bankowe
Volkswagen Bank Polska S.A.
96 2130 0004 2001 0557 9644 0001
         KRS           0000362313
REGON      301515719
NIP            6991947381
                 
www.fzcj.pl
GSM 507 120 540  &  
601 841 991  
fundacja@fzcj.pl
                 

FB_2 (2 kB)
Fundacja - "Życie Cudem Jest"


ptaszki (10 kB)

Nota informacyjna


Nasza Fundacja jest nastawiona jest na świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej.
1. Od samego początku istnienia, nasza Fundacja świadczy usługi doradztwa na rzecz osób, które mają problemy z uzyskaniem pomocy w innych instytucjach, w tym również NGO.
2. Na stronie internetowej, są wyszczególnione na chwile obecną zajęcia bezpłatne zajęcia edukacyjno-sportowe, bo od blisko 5 lat w ramach wolontariatu, to jest całkowicie bezpłatnie prowadzimy zajęcia karate i Judo -> dla dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym wykluczonych przez inne organizacje "prospołeczne" z zajęć, bo posiadają rozpoznanie typu: ADHD, ZESPÓŁ ASPERGERA, autyzm, niepełnosprawność intelektualną.
3. Nasza praca wspiera ideę szeroko rozumianego wolontariatu.
4. mam dzieci i młodzież, rozwijają się ruchowo i intelektualnie poprzez bieg... początkowo Kid'sRun (bieg na 1/4 mili), a później parkrun Leszno (bieg na 5 km)...następnie są przejmowane przez kluby sportowe w Leszna i okolic.
5. bezpłatnie w organizowaniu rożnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, m.in.: Bieg dla Zasłonowych (Budowa Ostoji dla zwierząt będących niegdyś w służbach mundurowych); Rydzyński Bieg (Projekt realizowany przez studentów PWSZ w Lesznie.
6. całkowicie bezpłatnie Międzynarodowe Mistrzostwa Karate No-Limit I, No-Limit 2; No-Limit 3; Mistrzostwa Kendo, Triathlon Leszno, itp...
7. latach 2013-2016 mieliśmy pilotażowy cykl spotkań: "Poniedziałki z Fundacją", gdzie nieodpłatnie świadczyliśmy bezpłatne usługi doradcze z zakresu finansów na rzecz społeczności lokalnej (dawne woj. leszczyńskie i późniejszy powiat leszczyński).
8. w roku 2017 realizowaliśmy duży projekt FIO, (Wyginam Śmiało ciało, czyli SuperFit) na terenie 2 województw (wielkopolskie i dolnośląskie), gdzie wyszkoliliśmy około 20 trenerów pilates i jogi, którzy bezpłatnie w ramach nabytych umiejętności, ale pod kontrolą wykonywali w ramach wolontariatu zajęcia jogi i pilatesu na rzecz "swoich" społeczności lokalnych.
9. jesteśmy czynnym uczestnikiem wielu projektów innych organizacji, służąc wsparciem i doradztwem dla innych podmiotów z sektora NGO,
10. Poza tym świadczymy usługi doradztwa oraz prowadzenie księgowości dla III sektora (NGO), bo tylko nieliczne biuro rachunkowe chcą w ogóle pojąć współprace z organizacją typu fundacja lub stowarzyszenie. W ramach rozpoczętego wlanie nowego naszego projektu "e-Order", jesteśmy w trakcie organizacji całego projektu usług z zakresu księgowości i wsparcia w zakresie rachunkowości dla III sektora (NGO), poprzez właściwe zabezpieczenia danych (mając też na względzie RODO i pozostałe ustawy).


ROZDZIAŁ 2: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

wyciąg ze Statutu Fundacji - stan prawny na dzień 2018.01.01

§ 6 1. Fundacja jest organizacją wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informatycznego. 2. Celem Fundacji jest roztaczanie wszechstronnej opieki nad środowiskiem polskich mieszkańców wraz z rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania aktywności lokalnej i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz umacniania więzi środowiskowe i wspomagającej rozwój gospodarczy,w tym rozwój przedsiębiorczości lokalnej. 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalność charytatywną; 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochronę i promocję zdrowia; 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 18) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 20) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 21) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 22) działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 23) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów; 24) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 25) promocję i organizację wolontariatu; 26) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 27) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 28) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 29) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 30) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 31) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 32) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji, 33) organizowanie, prowadzenie, szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, warsztatów naukowych oraz kursów, mających za zadanie przekazywanie wiedzy; w tym także międzynarodowych, 34) wspieranie wszelkich działań pracowników, bez względu na formę zatrudnienia, współpracy, jak i wolontariuszy, kwestarzy Fundacji, 35) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność społeczną i zawodową obywateli, jak i współpraca ze społecznościami lokalnymi nakierowanymi na aktywizację działalności obywatelskiej i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi i społecznymi, 36) wspieranie, reprezentowanie, rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, jak i aktywizacją zawodową, w tym walką z bezrobociem, 37) inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, między innymi aukcji, wystaw, wernisaży, pokazów, odczytów, imprez, festiwali, koncertów, i innych o podobnym charakterze, 38) organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz Fundacji, 39) wymianę doświadczeń w zakresie działań Fundacji, 40) realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji, jak i promowanie celów Fundacji m.in. w środkach masowego przekazu, 41) promocję działalności dziecięcej, młodzieżowej, osób dorosłych, 42) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji, 43) działalność wydawniczą bez względu na formę, 44) tworzenie funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, 45) prowadzenie programów i punktów informacyjnych oraz doradztwo zawodowe, 46) promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, jak również działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 47) prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony środowiska oraz ochrony zasobów kulturowych, 48) przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji, 49) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w przedmiotowym paragrafie, w zakresie określonym w ppkt. 1) - 48) powyżej.
§ 7 1. Działalność Fundacji zmierzająca dla osiągnięcia celów statutowych, może być prowadzona zarówno, jako działalność nieodpłatna, jak i odpłatna, przy czym, przez: a) działalność nieodpłatną - rozumie się świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja prowadząca tę działalność nie pobierają wynagrodzenia. b) działalność odpłatną - rozumie się działalność, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) 2. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Fundacji.
§ 8 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami, przy czym współpraca, o której mowa, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.